E.14-01-17.01
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę komisu samochodowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie komis.zip zabezpieczone hasłem: 4uto20!7 Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Baza danych Komis zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabela Zamówienia ma klucz obcy Samochody id będący w relacji z kluczem głównym tabeli Samochody.
Rysunek 1. Baza danych Komis

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:

 • utwórz nową bazę danych o nazwie komis;
 • do bazy komis zaimportuj tabele z pliku komis.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum;
 • wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij bazaDanych.png Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
 • stwórz następujące zapytania SQL do bazy komis i sprawdź poprawność ich działania:
  a) zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, marka i model ze wszystkich rekordów tabeli Samochody,
  b) zapytanie 2: wybierające jedynie pola id samochodu oraz Klient dla wszystkich rekordów tabeli Zamowienia,
  c) zapytanie 3: wybierające wszystkie pola z tabeli Samochody, dla których marka to Fiat;
 • poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”;
 • wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kwerenda1, kwerenda2, kwerenda3. Zrzuty powinny być czytelne.
Witryna internetowa
Witryna internetowa przedstawiona jest na rysunku 2.

Rysunek 2. Witryna internetowa
Przygotowanie grafiki:
 • plik auto.png wypakowany z archiwum należy przeskalować do wymiarów: szerokość 100 px, wysokość 50px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać.
Cechy witryny:
 • nazwa pliku: auto.php;
 • zastosowany standard kodowania polskich znaków;
 • tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Komis Samochodowy”;
 • arkusz stylów w pliku o nazwie auto.css prawidłowo połączony z kodem strony;
 • podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji zgodnie z rysunkiem 2;
 • zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „SAMOCHODY”;
 • zawartość panelu lewego:
  – nagłówek drugiego stopnia o treści: „Wykaz samochodów”,
  – lista nienumerowana (wypunktowana) wypełniana za pomocą skryptu nr 1,
  – nagłówek drugiego stopnia o treści: „Zamówienia”,
  – lista nienumerowana (wypunktowana) wypełniona za pomocą skryptu nr 2;
 • zawartość panelu prawego:
  – nagłówek drugiego stopnia o treści: „Pełne dane: Fiat”,
  – skrypt nr. 3;
 • zawartość stopki:
  -tabela o jednym wierszu i trzech kolumnach:
     *w komórce 1 odnośnik o treści „Kwerendy” prowadzący do pliku kwerendy.txt,
     *w komórce 2 napis „Autor:” oraz wstawiony Twój numer PESEL,
     *w komórce 3 obraz auto.png. Tekst alternatywny „komis samochodowy”.
Styl CSS witryny internetowej
Plik auto.css zawiera formatowanie dla:
 • banera: kolor tła #45517D, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 120%, wyrównanie tekstu do prawej strony, wysokość banera 60 px;
 • panelu lewego: kolor tła #61B2EC, szerokość 40%, wysokość 500 px;
 • panelu prawego: kolor tła #8EC9F2, szerokość 60%, wysokość 500 px;
 • stopki: kolor tła #45517D, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 150%, wyrównanie tekstu do środka;
 • odnośników: odnośnik niewybrany w kolorze pomarańczowym, odwiedzony w kolorze zielonym;
 • tabeli: szerokość tabeli zajmuje 100% strony.
 • Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.
Skrypt połączenia z bazą
W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB
Wymagania dotyczące skryptu:
 • napisany w języku PHP;
 • nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja powiodła się;
 • skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie komis;
 • na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem;
 • działanie skryptu nr 1:
  - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt),
  - Każdy rekord (id, marka, model) jest wyświetlany w kolejnym punkcie listy „Wykaz samochodów” panelu lewego;
 • działanie skryptu nr 2:
  - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 2 (z pliku kwerendy.txt),
  – Każdy rekord (id samochodu, Klient) jest wyświetlany w kolejnym punkcie listy „Zamówienia” panelu lewego;
 • działanie skryptu nr 3:
  - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 3 (z pliku kwerendy.txt),
  - Każdy rekord wyświetlany jest w osobnej linii, pola rekordu oddzielone znakiem "/".
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.