E.14-02-16.01
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj projekt bazy danych biblioteki, przygotuj zapytania do bazy, a także przedstaw wizualizację projektu za pomocą strony internetowej. Wykorzystaj do tego celu program MSAccess lub Libre/Open Office Base oraz środowisko XAMPP z MySQL i narzędziem phpMyAdmin. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora oznaczającego znaczniki HTML, grafikę przygotuj w edytorze grafiki rastrowej.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się bez hasła na konto Administrator. Na pulpicie znajdziesz plik bazy danych o nazwie "zad2.zip". Plik jest spakowany programem 7ZIP, zabezpieczony hasłem "Egz20!6". Plik rozpakuj.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Folder ten umieść na pulpicie konta Administrator. Wewnątrz folderu utwórz podfolder o nazwie baza.

Zapytania do bazy
Za pomocą narzędzia XAMPP Control Panel uruchom usługę Apache i MySQL. Przejdź następnie do strony http://localhost i wybierz narzędzie phpMyAdmin. Wykonaj następujące czynności:
 1. Stwórz bazę danych o nazwie Sklep.
 2. Zaimportuj do bazy plik baza_zad2.sql rozpakowany z archiwum zad2.zip.
 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy danych. Składają się na nią trzy tabele: artykuły, producenci orazmagazyn. Każda z nich ma klucz główny rozpoczynający się od „ID”, np. IDArtykuly. Tabela egzemplarze ma ponadto klucz obcy KsiazkaID połączony relacja z kluczem głównym tabeli ksiazki. Tabela ksiazki ma klucz obcy ProducenciID połączony z kluczem głównym tabeli producenci. Ponadto tabele magazyn i artykuly są powiązane relacją 1:1 za pomocą kluczy głównych.
 4. Korzystając z zakładki SQL, przygotuj zapytania do bazy i wykonaj je. Kwerendy zapisz w pliku kwerendy.txt w podfolderze baza. Lista kwerend do zdefiniowania:
  a) zwrócenie wszystkich modeli i ich typów z tabeli artykuly posortowanych rosnąco według cen,
  b) zwrócenie nazwy producenta, modelu i jego typu dla wszystkich artykułów,
  c) zwrócenie numeru egzemplarza książki i jej tytułu dla tych książek, które zostały wypożyczone,
  d) odanie rekordu do tabeli producenci z danymi: ID – 3, nazwa – Samsung, URL – samsung.pl.
 5. Wykonaj zrzuty ekranowe z wynikami działania kwerend a, b, c. Na zrzucie powinny być widoczne zwrócone rekordy. Zrzuty zapisz w podfolderze baza.
 6. Wyeksportuj bazę do pliku sklep.sql i umieść go w podfolderze baza.
Projekt bazy danych
Baza danych Sklep jest niewielką częścią całego projektu. Należy ten projekt rozbudować o kolejne tabele i relacje. W programie MSAccess lub Libre/Open Office Base stwórz projekt bazy danych. Zapisz go pod nazwą sklep z odpowiednim rozszerzeniem w podkatalogu baza. W tym celu:
 1. Stwórz tabelę artykuly, producenci i magazyn z polami i typami zgodnymi z importem baza_zad2.sql. Dodaj relację

 2. Dodaj tabelę klienci o polach
  a) IDKlient, klucz główny,
  b) Nazwa, Adres, NIP, typu text,

 3. Dodaj tabelę zamówienia o polach:
  a) IDZamowienia, klucz główny ,
  b) KlientID, klucz obcy łączący się relacją 1:n z tabelą klienci,
  c) Status, typu liczbowego,
  d) Sata typu data,
  e) NrFaktury typu tekst.

 4. Dodaj tabelę opisZamówienia o polach:
  a) IDOpisZamowienia, klucz główny,
  b) ZamowieniaID, klucz obcy łączący się relacją 1:n z tabelą zamowienia,
  c) ArtykulyID, klucz obcy łączący się relacją 1:n z tabelą artykuly,
  d) Ilosc typu liczbowego,

 5. Zdefiniuj między tabelami odpowiednie relacje.
 6. Wykonaj zrzut ekranu projektu relacji z widoczną graficzną reprezentacją tabel i powiązań między nimi. Obraz przytnij w edytorze grafiki rastrowej tak, aby widoczny był tylko obszar roboczy projektu (bez ram okna aplikacji, ikon programu itp.). Następnie obraz przeskaluj zachowując jego proporcje tak aby wysokość była nie większa niż 300px, a szerokość nie większa niż 800px.
 7. Obraz zapisz jako projekt.jpg w podfolderze baza.
Witryna internetowa
Stwórz prostą witrynę składającą się z jednej strony internetowej o nazwie index.html. Plik umieść w folderze oznaczonym Twoim numerem PESEL. Witryna z rysunkiem poniżej.W celu wykonania witryny:
 1. Umieść Tytuł strony „Baza danych sklep komputerowy” w odpowiednim znaczniku części nagłówkowej strony.
 2. Zdefiniuj podział strony na baner, panele lewy i prawy oraz stopkę przy pomocy znaczników <div>.
 3. Zdefiniuj style poszczególnych bloków za pomocą CSS, wewnątrz pliku HTML.
 4. Styl banera oraz stopki ustaw na:
  a) czcionka biała, kolor tła: #6F851E,
  b) wewnętrzne marginesy 10px,
  c) tekst wyrównany do środka, czcionka pochyła
 5. Styl panelu lewego ustal na:
  a) czcionka biała (odsyłacze też białe),kolor tła: #7C9421,
  b) szerokość 25%, wysokość 400px
  c) szerokość panelu 80%, wysokość 450px
 6. Stal panelu prawego ustal na:
  a) szerokość panelu 75%, wysokość 400 px,,
  b) wyrównanie tekstu do środka
 7. Na banerze umieść napis o treści „PROJEKT BAZY DANYCH SKLEPU KOMPUTEROWEGO” w nagłówku pierwszego stopnia.
 8. W panelu prawym umieść rysunek projekt.jpg z podfolderu baza. Rysunek powinien posiadać atrybuty:
  a) tekst alternatywny „sklep komputerowy”,
  b) ramkę o szerokości 3px,
  c) odległość w pionie od wszelkich elementów (atrybut vspace). Wartość atrybutu należy obliczyć tak, aby obraz znajdował się w środku przestrzeni panelu. Np. jeśli obraz ma wysokość 200 px, panel ma stałą wysokość 400 px, to odległość od góry bloku należy ustawić na 100 px, (100px +200px +100px =400px).
 9. W panelu lewym umieść:
  a) napis „AUTOR STRONY” w nagłówku trzeciego stopnia,
  b) poniżej napis, na który będzie składał się Twój numer PESEL,
  c) poniżej napis „PLIKI DO POBRANIA” w nagłówku trzeciego stopnia.
  d) poniżej listę nienumerowaną z odsyłaczami (hiperłączami). Odsyłacze o treści „Kwerendy do bazy” wskazuje na plik baza/kwerendy.txt. Odsyłacz o treści „Eksport MySQL” wskazuje na plik baza/sklep.sql
 10. W stopce umieść tekst o treści „Egzamin E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.” W nagłówku drugiego stopnia.
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.