E.14-02-17.01
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę komisu samochodowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie komis.zip zabezpieczone hasłem: 4uto20!7 Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Baza danych Komis zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabela Zamówienia ma klucz obcy Samochody id będący w relacji z kluczem głównym tabeli Samochody.
Rysunek 1. Baza danych Komis

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:

 • utwórz nową bazę danych o nazwie Wynajem;
 • do bazy Wynajem zaimportuj tabele z pliku komis.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum;
 • wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij bazaDanych.png Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
 • stwórz następujące zapytania SQL do bazy Wynajem i sprawdź poprawność ich działania:
  a) zapytanie 1: wybierające z tabeli Samochody jedynie pola id, model i kolor dla tych rekordów, dla których marka to Toyota oraz rocznik to 2014,
  b) zapytanie 2: wybierające z tabeli Samochody jedynie pola id, marka, model, rocznik dla wszystkich rekordów tabeli
  c) zapytanie 3: korzystające z relacji łączącej tabele i wybierające id samochodu, jego model oraz telefon dla rekordów będących w relacji;
 • poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”;
 • wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kwerenda1, kwerenda2, kwerenda3. Zrzuty powinny być czytelne.
Witryna internetowa
Witryna internetowa przedstawiona jest na rysunku 2.

Rysunek 2. Witryna internetowa
Przygotowanie grafiki:
 • plik auto.png wypakowany z archiwum należy przeskalować do wymiarów: szerokość 50 px, wysokość 50px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać.
Cechy witryny:
 • nazwa pliku: samochody.php;
 • zastosowany standard kodowania polskich znaków;
 • tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Wynajmujemy samochody”;
 • arkusz stylów w pliku o nazwie styl.css prawidłowo połączony z kodem strony;
 • podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji zgodnie z rysunkiem 2;
 • zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Wynajem Samochodów”;
 • zawartość panelu lewego:
  – nagłówek drugiego stopnia o treści: „DZIŚ POLECAMY TOYOTĘ ROCZNIK 2014”,
  – wyniki skryptu nr 1,
  – nagłówek drugiego stopnia o treści: „WSZYSTKIE DOSTĘPNE SAMOCHODY”,
  – wyniki skryptu nr 2;
 • zawartość panelu środkowego:
  – nagłówek drugiego stopnia o treści: „ZAMÓWIONE AUTA Z NUMERAMI TELEFONÓW KLIENTÓW”,
  – wyniki skryptu nr 3;
 • zawartość panelu prawego:
  – nagłówek drugiego stopnia o treści: „NASZA OFERTA”
  – lista nienumerowana z punktami o treści: Fiat, Toyota, Opel, Mercedes,
  – akapit (paragraf) o treści: „Tu pobierzesz naszą bazę danych”, gdzie „bazę danych” jest odnośnikiem prowadzącym do pliku SQL z importem bazy danych,
  – akapit o treści: „autor strony:” oraz wstawiony Twój numer PESEL
Styl CSS witryny internetowej
Plik styl.css zawiera formatowanie dla:
 • banera: kolor tła #0B873D, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 150%, wyrównanie tekstu do środka,
 • panelu lewego: kolor tła #8CE1AE, szerokość 40%, wysokość 600 px,
 • panelu środkowego: kolor tła #5CCB89, szerokość 40%, wysokość 600 px,
 • panelu prawego: kolor tła #1DA956, szerokość 20%, wysokość 600 px,
 • odnośników: odnośnik niewybrany w kolorze brązowym, odwiedzony w kolorze czerwonym,
 • listy nienumerowanej: margines zewnętrzny 20 px, punktorem jest obrazek zapisany w pliku auto.png (własność list-style-image),
 • Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.
Skrypt połączenia z bazą
W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB
Wymagania dotyczące skryptu:
 • napisany w języku PHP;
 • nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja powiodła się;
 • skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie Wynajem;
 • na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem;
 • działanie skryptu nr 1:
  - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt),
  - Każdy rekord jest wyświetlany w osobnej linii według szablonu:
  <id>Toyota: <model>. Kolor: <kolor>,
  Gdzie nawiasy <> oznaczają wartość pola z bazy danych,
 • działanie skryptu nr 2:
  - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 2 (z pliku kwerendy.txt),
  – Każdy rekord jest wyświetlany w osobnej linii;
 • działanie skryptu nr 3:
  - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 3 (z pliku kwerendy.txt),
  - Każdy rekord wyświetlany jest w osobnej linii.
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.