E.14 - 02 - 17.06
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową dla przychodni lekarskiej. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo - aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię.
Aby wykonać zadanie zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie dane.zip, zabezpieczone hasłem: L3karz
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze utworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowany plik umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Na obrazie 1 przedstawiono tabelę Pacjenci, która jest fragmentem bazy danych poradni.
Obraz 1

Uruchom usługi MySQL i Apache z XAMPP Control Panel i przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:
 • Utwórz nową bazę danych o nazwie poradnia
 • Do bazy poradnia zaimportuj tabele z pliku przychodnia.sql z rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij import-poradnia.png. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy. Nie skaluj, ani nie przycinaj obrazu
 • Utwórz następujące zapytania SQL do bazy poradnia i sprawdź poprawność ich działania:
 • - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, imie, nazwisko, choroba z tabeli Pacjenci
  - Zapytanie 2: wybierające jedynie pola imie, nazwisko, leki_przepisane, opis z tabeli pacjenci dla id równego 1
  - Zapytanie 3: wybierające jedynie pola imie, nazwisko z tabeli pacjenci dla tych rekordów, dla których wartość pola choroba jest równa ‘J05’
 • Utworzone zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”
 • Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3. Zrzuty powinny być czytelne oraz wykonane bez skalowania i kadrowania, a także z widocznym paskiem zadań i godziną ich wykonania.
Witryna internetowa
Obraz 2

Cechy witryny wspólne dla obu stron:
 • Dwie strony: poradnia.php oraz pacjent.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony, widoczny na karcie przeglądarki: „Poradnia”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie poradnia.css, prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji
 • Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „PORADNIA SPECJALISTYCZNA”
 • Zawartość panelu lewego:
 • - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „LEKARZE SPECJALIŚCI”
  - Tabela 2 kolumny na 4 wiersze, treść w wierszach:
     - Wiersz 1: „Poniedziałek” (komórki scalone)
     - Wiersz 2: „Anna Kowalska”, „otolaryngolog”
     - Wiersz 3: „Wtorek” (komórki scalone)
     - Wiersz 4: „Jan Nowak”, „kardiolog”
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „LISTA PACJENTÓW”
  - Wyniki działania skryptu nr 1
  - Odstęp na dwie linie
  - Formularz, który po zatwierdzeniu wyświetla stronę pacjent.php
  - zawartość formularza:
  1. Tekst „Podaj id:”, w kolejnej linii pole do wprowadzania danych typu numerycznego oraz przycisk z napisem „Pokaż szczegóły” zatwierdzający formularz
 • Zawartość panelu prawego:
 • - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „KARTA PACJENTA”
 • Zawartość stopki:
 • - Tekst akapitu (paragrafu) o treści: „utworzone przez: ”, dalej Twój numer PESEL
  - Odnośnik o treści: „Kwerendy do pobrania”, wskazujący na plik kwerendy.txt
Dodatkowe cechy strony poradnia.php dla panelu prawego:
 • Pod napisem „KARTA PACJENTA” znajduje się akapit (paragraf) „Nie wybrano pacjenta”
Dodatkowe cechy strony pacjent.php dla panelu prawego:
 • Pod napisem „KARTA PACJENTA” jest wyświetlony efekt działania skryptu nr 2
Styl CSS witryny internetowej
Plik poradnia.css zawiera formatowanie dla:
 • Banera: kolor RGB tła (48, 27, 94), biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 120%, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px
 • Panelu lewego: kolor RGB tła (127, 118, 158), szerokość 25%, wysokość 500 px, biały kolor czcionki
 • Panelu prawego: kolor RGB tła (220, 220, 220), szerokość 75%, wysokość 500 px, rozmiar czcionki 110%
 • Stopki: kolor RGB tła (127, 118, 158), biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px
 • Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą
W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.
Wymagania dotyczące skryptu:
 • Napisany w języku PHP
 • Nie jest wymagane sprawdzenie czy operacja na bazie powiodła się
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie poradnia
 • Na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem
 • Działanie skryptu nr 1:
 • - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt)
  - Każdy zwrócony rekord jest wyświetlany w osobnej linii
 • Działanie skryptu nr 2: - Skrypt wykorzystuje dane wysłane z formularza
  - Wykorzystując zapytanie 2 (z pliku kwerendy.txt), należy je tak przekształcić, aby w klauzuli warunku pole id było równe wartości przesłanej z formularza
  - Skrypt wysyła do bazy zmodyfikowane zapytanie 2
  - Dane zwrócone wypisywane są w kolejnych akapitach (paragrafach), tekst napisany w nawiasach [ ] oznacza zwrócone zapytaniem pole:
  1. Imię i nazwisko: [imie] [nazwisko]
  2. Przepisane leki: [leki_przepisane]
  3. Opis choroby: [opis]


Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB


UWAGA: po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z Twoim numerem PESEL powinny się znajdować pliki: import_poradnia.png, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kwerendy.txt, pacjent.php, poradnia.css, poradnia.php, ewentualnie inne przygotowane przez Ciebie pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania i opisz płytę swoim numerem PESEL.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 • grafika,
 • witryna internetowa,
 • styl CSS witryny internetowej,
 • skrypt połączenia z bazą.
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.