E.14 - 02 - 18.01
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową portalu ogłoszeniowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię. Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie materialy.zip zabezpieczone hasłem: Zad4ni3 Archiwum należy rozpakować. Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Po skończonej pracy wyniki zapisz także w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na obrazie 1. Tabela ogloszenie ma klucz obcy uzytkownik_id będący w relacji z kluczem głównym tabeli uzytkownik. Pole kategoria przyjmuje wartości liczbowe: 1 – książki, 2 – muzyka.

Obraz 1

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:
 • Utwórz nową bazę danych o nazwie ogloszenia
 • Do bazy ogloszenia zaimportuj tabele z pliku baza.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nazwij baza.jpg. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie ogloszenia. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
 • Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, imie, nazwisko, email z tabeli uzytkownik dla tych rekordów, dla których id jest mniejsze od 4
 • Zapytanie 2: wybierające jedynie tytuł tego ogłoszenia, którego właściciel ma id równe 1
 • Zapytanie 3: tworzące użytkownika admin na localhost z hasłem zaq1@
 • Zapytanie 4: nadające prawa dla użytkownika admin do przeglądania, usuwania i zmiany danych w rekordach w tabeli uzytkownik
Witryna internetowa
Obraz 2

Cechy obrazu:
Obraz książki.jpg
 • Plik ksiazki.jpg, wypakowany z archiwum, należy przeskalować do wymiarów: szerokość 180 px, wysokość 240 px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać
Cechy witryny:
 • Nazwa pliku: portal.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Ogłoszenia drobne”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl2.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • dział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby po uruchomieniu strony w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 2
 • Zawartość banera: nagłówek drugiego stopnia o treści: „Ogłoszenia drobne”
 • Zawartość panelu lewego:
 • - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Ogłoszeniodawcy”
  - Skrypt połączenia z bazą
 • Zawartość panelu prawego:
 • - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Nasze kategorie”
  - Lista punktowa (nieuporządkowana) z trzema elementami: Książki, Muzyka, Multimedia
  - Obraz ksiazki.jpg z tekstem alternatywnym o treści: „uwolnij swoją książkę”
  - Tabela o wymiarach 3 x 3. Ostatnia kolumna zawiera dwa wiersze scalone. Zawartość i wygląd tabeli zgodne ze wzorem
Wzór tabeli
 • Zawartość stopki: napis o treści:
 • -„Portal ogłoszenia drobne opracował:”, dalej wstawiony Twój numer PESEL.
Styl CSS witryny internetowej
Plik styl2.css zawiera formatowanie:
 • Banera: kolor tła #5A9089, biały kolor czcionki, krój czcionki: Verdana, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 100 px
 • Panelu lewego: kolor tła # BAD2CF, szerokość 55%, wysokość 600 px
 • Panelu prawego: kolor tła #88AFAA, szerokość 45%, wysokość 600 px
 • Stopki: kolor tła #5A9089, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do prawej strony
 • Tabeli, komórki tabeli: obramowanie na 1 px linią kropkowaną zieloną, szerokość tabeli 400 px, marginesy zewnętrzne 15 px, wyrównanie tekstu do środka
 • Obrazu: marginesy wewnętrzne 25 px
 • Listy punktowanej: styl punktora – okrąg
 • Niewymienione właściwości selektorów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą danych
W tabeli 2 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.
Wymagania dotyczące skryptu:
 • Napisany w języku PHP
 • Nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja na bazie danych powiodła się
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie ogloszenia
 • Skrypt wysyła do bazy danych dwa zapytania:
 • - zapytanie 1 (patrz punkt „Operacje na bazie danych”)
  - zapytanie 2 (patrz punkt „Operacje na bazie danych”) zmodyfikowane tak, aby dla danego id użytkownika pobierany był tylko pierwszy tytuł ogłoszenia z jego ogłoszeń
 • Dla każdego zwróconego zapytaniem wiersza wykonuje działania:
 • - Wyświetla w nagłówku trzeciego stopnia pola: id imie nazwisko
 • Wyświetla w akapicie email
 • - W kolejnym akapicie wyświetla tekst: „Ogłoszenie:” i dalej pierwszy tytuł ogłoszenia pobrany zmodyfikowanym zapytaniem 2
 • Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem.

Tabela 2. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Tabela 2

UWAGA: po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: baza.jpg, ksiazki.jpg, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, portal.php, styl2.css, ewentualnie inne przygotowane pliki.
Utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zapisz go na płycie jako przegladarka.txt. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku.


Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 • operacje na bazie danych,
 • witryna internetowa,
 • styl CSS witryny internetowej,
 • skrypt połączenia z bazą.
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.