E.14-03-16.08
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj projekt polegający na opracowaniu zapytań do bazy i stworzeniu witryny internetowej wykorzystującej te zapytania. Wykorzystaj do tego celu pakiet XAMPP z bazą MySQL i narzędziem phpMyAdmin. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSIWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie baza2.zip zabezpieczone hasłem: Baza4Egzamin Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL.

Operacje na bazie danych
Rysunek 1. Struktura bazy danych Sportowcy

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:

 • utwórz nową bazę danych o nazwie sportowcy;
 • do bazy Sklep zaimportuj tabele z pliku sportowcy.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum;
 • wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij import.png Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
 • stwórz następujące zapytania SQL do bazy sportowcy i sprawdź poprawność ich działania:
  a) zapytanie 1: liczące ilość rekordów w tabeli sportowiec,
  b) zapytanie 2: wybierające imię i nazwisko sportowca o id=1,
  c) zapytanie 3: liczące średni wynik z dyscypliny rzut oszczepem dla sportowca o id=1,
  d) zapytanie 4: wybierające najlepszy wynik dla dyscypliny rzut oszczepem,
 • poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”;
Witryna internetowa
Witryna internetowa przedstawiona jest na rysunku 2.

Rysunek 2. Witryna internetowa
Cechy witryny:
 • nazwa plik:oszczep.php
 • zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków;
 • tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki; „Rzut oszczepem”;
 • arkusz stylów w pliku o nazwie styl_oszczep.css, prawidłowo dołączony do pliku z kodem strony;
 • podział strony na bloki: baner, główny, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji (np. znacznika div);
 • zawartość baneru: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Klub sportowy: rzut oszczepem”
 • zawartość bloku głównego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Nasz rekord: ”, dalej skrypt, dalej oznaczenie jednostki „m”; poniżej napisu znajduje się tabela wypełniona wartościami z bazy danych;
 • zawartość stopki: paragraf (akapit) o treści: „Klub sportowy”, poniżej: „Stronę opracował: ”, dalej wpisany numer PESEL zdającego.
Styl CSS witryny internetowej
Cechy stylu CSS:
 • definicja w pliku styl_oszczep.css, styl prawidłowo podpięty pod plik z kodem strony;
 • baner i stopka: kolor tła: #773D24, kolor czcionki: biały, wyrównywanie tekstu: do środka, marginesy wewnętrzne: 20px;
 • sekcja główna: kolor tła: #B97E65, wysokość: 600px;
 • tabela: szerokość: 80% strony, odstępy między komórkami 30px;
 • komórka tabeli: kolor tła: #DEAD98;
 • paragraf: wyrównywanie tekstu do środka.
Skrypt połączenia z bazą
W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB
Wymagania dotyczące skryptu:
 • napisany w języku PHP;
 • nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja powiodła się, i wyświetlenie stosownego komunikatu;
 • skrypt powinien połączyć się z serwerem MySQL, parametry połączenia: localhost, użytkownik root bez hasła;
 • skrypt powinien wybrać bazę danych o nazwie sportowcy;
 • na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem;
 • działanie skryptu:
  - skrypt wysyła do bazy zapytanie 4 (z pliku kwerendy.txt);
  - w kodzie strony, po tekście: „Nasz rekord:” wypisuje wartość zwróconą zapytaniem 4. (wartość powinna zawierać się w nagłówku pierwszego stopnia);
  - skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt);
  - w kodzie strony, po tekstem: „Nasz rekord...” tworzy tabelę o liczbie komórek równej wartości zwróconej zapytaniem 1. Tabela powinna mieć stałą liczbę kolumn równą 2. Na przykład, jeśli liczba rekordów jest równa 3, to jest tworzona tabela o dwóch kolumnach i dwóch wierszach, z czego w drugim wierszu jest tylko jedna komórka. Należy założyć, że baza będzie się rozrastać i nie trzeba na sztywno tworzyć sześciu komórek, tak jak na rysunku 2.
 • W każdej komórce tabeli powinny znaleźć się:
  - nagłówek trzeciego stopnia: imię i nazwisko kolejnego sportowca, pobrane z bazy zapytaniem 2 (należy pamiętać o zmianie wartości pola id w zapytaniu na identyfikatory kolejnych sportowców);
  - paragraf o treści: „średni wynik: ” dalej wynik zapytania 3 (należy pamiętać o odpowiedniej wartości pola sportowiec_id);
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.