E.14 - 03 - 18.01
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową portalu ogłoszeniowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię. Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie materialy.zip zabezpieczone hasłem: Zad4ni3 Archiwum należy rozpakować. Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Po skończonej pracy wyniki zapisz także w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na obrazie 1. Tabela ogloszenie ma klucz obcy uzytkownik_id będący w relacji z kluczem głównym tabeli uzytkownik. Pole kategoria przyjmuje wartości liczbowe: 1 – książki, 2 – muzyka.

Obraz 1

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:
 • Utwórz nową bazę danych o nazwie ogloszenia
 • Do bazy ogloszenia zaimportuj tabele z pliku baza.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nazwij import.jpg. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie ogloszenia. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
 • Zapytanie 1: wstawiające do tabeli ogloszenia jeden rekord. Klucz główny nadany automatycznie przez bazę danych, pola wypełnione danymi:
  -uzykownik_id = 1;
  -kategoria = 2;
  -podkategoria = 0;
  -tytul = „Celine Dion”,
  -tresc = „Sprzedam CD piosenkarki”
 • Zapytanie 2: wybierające jedynie tytuł oraz treść ogłoszenia, w którym kategoria jest równa 1 oraz podkategoria jest równa 13
 • Zapytanie 3: tworzące użytkownika andrzej na localhost z hasłem xsw23
 • Zapytanie 4: nadające prawa dla użytkownika andrzej do przeglądania danych i zmiany struktury tabeli ogloszenie
Witryna internetowa
Obraz 2

Cechy obrazu:
Obraz książki.jpg
 • Plik ksiazki.jpg, wypakowany z archiwum, należy przeskalować do wymiarów: szerokość 190 px, wysokość 285 px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać
Cechy witryny:
 • Nazwa pliku: formularz.html
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Dodaj ogłoszenie”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl3.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby po uruchomieniu strony w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 2
 • Zawartość banera:
 • -nagłówek drugiego stopnia o treści: „Portal Ogłoszeniowy”
 • Zawartość panelu lewego:
 • - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Kategorie”
  - Lista numerowana z trzema elementami: Książki, Muzyka, Filmy
  - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Podkategorie”
  - Lista numerowana z czterema elementami: Romans, Biografia, Kryminał, Komiks
  - Obraz ksiazki.jpg z tekstem alternatywnym o treści: „Dodaj ogłoszenie”
  - Odsyłacz (link) o treści: „Pobierz kwerendy”, jego kliknięcie powoduje pobranie lub wyświetlenie pliku kwerendy.txt
 • Zawartość panelu prawego:
 • - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Anna Kowalska – dodanie ogłoszenia”
  - Formularz zgodny z obrazem 2, z polami:
  1. Kategoria – typu numerycznego
  2. Podkategoria – typu numerycznego
  3. Tytuł
  4. Treść – obszar tekstowy o wymiarach 10 wierszy na 40 kolumn
  -Przycisk „WYCZYŚĆ”, po jego wciśnięciu formularz jest czyszczony
  -Przycisk „ZAPISZ”, po jego wciśnięciu przesyłane są dane z formularza do skryptu metodą POST
 • Zawartość stopki:
 • -Napis o treści: „Portal ogłoszeniowy opracował:”, dalej wstawiony Twój numer PESEL.
Styl CSS witryny internetowej
Plik styl3.css zawiera formatowanie:
 • Banera: kolor tła #00839C, biały kolor czcionki, krój czcionki: Tahoma, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px
 • Panelu lewego: kolor tła #20D9FB, szerokość 30%, wysokość 750 px
 • Panelu prawego: kolor tła #00BDE2, szerokość 70%, wysokość 750 px
 • Stopki: kolor tła #00839C, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do prawej strony
 • Obrazu: marginesy wewnętrzne 30 px, obramowanie na 2 px, linią ciągłą, niebieską
 • Odsyłacza: odsyłacz niewybrany ma czarny kolor czcionki, odsyłacz wybrany ma biały kolor czcionki
 • Przycisków typu submit i reset: niebieski kolor tła, biały kolor czcionki, bez obramowania, marginesy zewnętrzne 20 px
 • Niewymienione właściwości selektorów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą danych
W tabeli 2 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.
Wymagania dotyczące skryptu:
 • Znajduje się w pliku o nazwie dodajRekord.php, jest połączony z formularzem z pliku formularz
 • Napisany w języku PHP
 • Nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja na bazie danych powiodła się
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie ogloszenia
 • Skrypt pobiera dane z formularza
 • Skrypt wysyła do bazy danych zapytanie wstawiające rekord w tabeli ogloszenie z danymi pobranymi z formularza (zapytanie można wykonać na bazie projektu kwerendy 1, patrz punkt „Operacje na bazie danych", dla uproszczenia pole uzytkownik_id jest równe 1, przyjmujemy, że dane dotyczą ogłoszenia Anny Kowalskiej)
 • Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem.

Tabela 2. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Tabela 2

UWAGA: po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: baza.jpg, ksiazki.jpg, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, portal.php, styl2.css, ewentualnie inne przygotowane pliki.
Utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zapisz go na płycie jako przegladarka.txt. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku.


Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 • operacje na bazie danych,
 • witryna internetowa,
 • styl CSS witryny internetowej,
 • skrypt połączenia z bazą.
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.