E.14-04-17.01
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę komisu samochodowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie baza2.zip zabezpieczone hasłem: Forum#1 Plik należy rozpakować.


Operacje na bazie danych
Baza danych zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabele są ze sobą połączone za pomocą kluczy głównych relacją 1 do 1. Należy założyć, że hasła są przechowywane w sposób nieszyfrowany, a w polu plec przechowywana jest wartość "K” lub "M” w zależności od płci użytkownika.
Rysunek 1. Struktura bazy danych

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:

 • utwórz nową bazę danych o nazwie Forum;
 • do bazy Sklep zaimportuj tabele z pliku forum.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum;
 • wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie JPEG i nazwij bazaForum.jpeg Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
 • stwórz następujące zapytania SQL do bazy Forum i sprawdź poprawność ich działania:
  a) zapytanie 1: wstawiające do tabeli Uzytkownicy rekord z danymi: nick: Anna; zainteresowania: muzyka; zawod: informatyk; plec: K,
  b) zapytanie 2: wstawiające do tabeli Konta rekord z danymi: login: AKowalska; hasło: qazwsx
  c) zapytanie 3: wybierające jedynie login i haslo ze wszystkich rekordów tabeli Konta
  d) zapytanie 4: wybierające jedynie pole zainteresowania z tabeli Uzytkownicy, dla którego poleid jest równe 1,
 • poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”;
Witryna internetowa
Witryna internetowa przedstawiona jest na rysunku 2.

Rysunek 2. Witryna internetowa, strony sklep.html oraz rejestracja.php
Przygotowanie pliku pomocniczego:
 • utwórz plik tekstowy o nazwie polityka.txt i umieść go w folderze z Twoim numerem PESEL. Wewnątrz pliku zapisz tekst „Polityka Bezpieczeństwa forum hobbystycznego”
Cechy witryny:
 • dwa pliki: forum.html oraz rejestracja.php
 • cechy wspólne dla obu stron witryny:
  – zastosowany standard kodowania polskich znaków
  – tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Nasze hobby”
  – arkusz stylów w pliku o nazwie hobby.css prawidłowo połączony z kodem strony
  – podział strony na bloki: baner, panel lewy, panel prawy zrealizowany za pomocą znaczników sekcji zgodnie z rysunkiem 2
  – zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „FORUM HOBBYSTYCZNE”
  zawartość panelu prawego:
  – nagłówek trzeciego stopnia o treści: „TEMATY FORUM”
  – zagnieżdżona lista nienumerowana, zgodna z rysunkiem 2, z elementami: Hodowla zwierząt Z podlistą o dwóch punktach: psy, koty; kolejne elementy listy głównej: Muzyka, Gry komputerowe,
  – lista numerowana z elementami: Instrumenty muzyczne, Sprzęt audio, Płyty CD,
 • cechy panelu lewego tylko dla pliku forum.html;
  – nagłówek trzeciego stopnia o treści: „FORMULARZ REJESTRACJI DO FORUM”
  – formularz powiązany z plikiem formularz.php metodą post
 • wygląd formularza jest zgodny z rysunkiem 2, zawiera on pola:
  – pogrubiony tekst paragrafu (akapitu) o treści „Twoje dane”,
  – pola tekstowe poprzedzone etykietami: „Nick:”, „Hobby:”, „Zawód:”,
  – zestaw dwóch pól opcji (radio) Kobieta oraz Mężczyzna, bez możliwości zaznaczenia obu opcji jednocześnie,
  – linia horyzontalna,
  – pogrubiony tekst paragrafu o treści „Dane logowania”,
  – pole tekstowe poprzedzone etykietą „Login:”,
  – pole typu hasło poprzedzone etykietą „Hasło:”. W czasie wpisywania tekstu, przeglądarka wyświetla znaki kropki,
  – pole typu checkbox domyślnie zaznaczone oraz tekst „Zapoznałem się z Polityką bezpieczeństwa”
  – fraza „Polityką bezpieczeństwa” jest odnośnikiem i prowadzi do pliku polityka.txt. Odnośnik otwiera się w osobnym oknie przeglądarki,
  – dwa przyciski: do czyszczenia formularza z treścią „WYCZYŚĆ” oraz wysłania formularza z treścią „REJESTRUJ”
 • cechy panelu prawego tylko dla pliku rejestracja.php
  – efekt działania skryptu PHP
Styl CSS witryny internetowej
Plik hobby.css zawiera formatowanie dla:
 • banera: kolor tła #9A6000, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 180%, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 20 px
 • panelu lewego: szerokość 60%
 • panelu prawego: kolor tła #C47A00, biały kolor czcionki, szerokość 40%, wysokość panelu zajmuje całe okno przeglądarki i dostosowuje się do wysokości okna przeglądarki
 • znacznika h3: wyrównanie tekstu do środka
 • znacznika listy nienumerowanej: margines zewnętrzny 10 px
 • Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.
Skrypt połączenia z bazą
W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB
Skrypt napisany w języku PHP oraz uruchamiany za pomocą przycisku REJESTRUJ formularza, wykonuje następujące czynności:
 • pobiera dane formularza za pomocą metody POST;
 • wyświetla w panelu prawym tekst o treści „Konto <nick> <nazwisko> zostało zarejestrowane na forum hobbystycznym”, gdzie <nick> jest pobierane z formularza, patrz rysunek 2;
 • łączy się z serwerem bazy danych na localhost, użytkownikroot bez hasła, baza danych o nazwie Forum;
 • wysyła do bazy zapytanie wstawiające do tabeli Uzytkownicy rekord danych pobranych z formularza: nick, zainteresowania, zawód oraz płeć;
 • wysyła do bazy zapytanie wstawiające do tabeli Konta rekord danych pobranych z formularza: login oraz hasło;
 • zamyka połączenie z serwerem bazy;
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.