E.14 - 04 - 18.06
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową restauracji. Wykorzystaj pakiet XAMPP oraz edytor tekstowy zaznaczający składnię. Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie zad4.zip zabezpieczone hasłem: TwojeZ@d@nie Archiwum należy rozpakować. Po skończonej pracy wyniki zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Tabele wykorzystane w zadaniu są przedstawione na obrazie 1.

Obraz 1

Pole typ z tabeli dania odpowiada rodzajom dań: 1- zupy, 2 – mięsne, 3 – przekąski, 4 – napoje.
Pole stanowisko z tabeli pracownicy odpowiada stanowiskom: 1 – kucharz, 2 – pomoc, 3 – kelner, 4–barman.

Uruchom usługi MySQL i Apache z XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:
 • Utwórz nową bazę danych o nazwie baza
 • Do bazy zaimportuj tabele z pliku baza.sql, z wcześniej rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nazwij zad4. Nie kadruj zrzutu. Zrzut powinien obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w formacie PNG i nadaj im nazwy kwerenda1, kwerenda2, kwerenda3, kwerenda4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL
 • - Zapytanie 1: wybierające z tabeli lokale jedynie pola: nazwa, miasto
  - Zapytanie 2: wybierające z tabeli dania jedynie pola id, nazwa i cena dla przekąsek
  - Zapytanie 3: działające na tabeli dania i zwracające najniższą cenę dania mięsnego
  - Zapytanie 4: edytujące dane w tabeli lokale. Dla rekordu, którego id jest równe 1, pole numer ma nową wartość równą 23.
Witryna internetowa
Obraz 2

Cechy obrazu:
 • Obraz menu.jpg (wypakowany z archiwum) przeskalowany z zachowaniem proporcji, szerokość 400 px
Cechy witryny:
 • Nazwa pliku: kulinaria.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Restauracja Kulinaria.pl”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl4.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner, panele lewy, środkowy i prawy, oraz stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 2
 • Zawartość banera: nagłówek drugiego stopnia z tekstem: „Restauracja Kulinaria.pl Zaprasza!”
 • Zawartość panelu lewego:
 • - Paragraf (akapit) o treści: „Dania mięsne zamówisz już od ” Skrypt 1 „złotych” (gdzie skrypt 1 oznacza wykonanie skryptu pierwszego opisanego dalej w zadaniu)
  - Obraz menu.jpg z tekstem alternatywnym: „Pyszne spaghetti”
  - W kolejnej linii odsyłacz do obrazu menu.jpg z tekstem: „Pobierz obraz”
 • Zawartość panelu środkowego:
 • - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Przekąski”
  - Skrypt 2
 • Zawartość panelu prawego:
 • - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Napoje”
  - Skrypt 3
 • Zawartość stopki: napis o treści:
 • -„Stronę internetową opracował: ”, dalej wstawiony Twój numer PESEL, numer PESEL powinien być zapisany pochyloną czcionką.
Styl CSS witryny internetowej
Plik styl4.css zawiera formatowanie:
 • Banera: tło w postaci obrazu menu.jpg, niebieski kolor czcionki, wysokość 200 px
 • Panelu lewego: kolor tła RGB: 255, 218, 65; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 40%, wysokość 400 px
 • Panelu środkowego: kolor tła RGB: 255, 226, 100; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 30%, wysokość 400 px
 • Panelu prawego: kolor tła RGB: 255, 233, 143; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 30%, wysokość 400px
 • Stopki: kolor tła RGB: 255, 218, 65; niebieski kolor czcionki
 • Odsyłacza: zielony kolor czcionki
 • Paragrafu (akapitu): rozmiar czcionki 130%

Skrypt połączenia z bazą danych
W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.
Wymagania dotyczące skryptu:
 • Napisany w języku PHP
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie baza
 • Nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja na bazie danych powiodła się
 • Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem
 • Działanie skryptu 1:
 • - Skrypt wykonuje na bazie danych zapytanie nr 3, patrz punkt „Operacje na bazie danych"
  - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem
 • Działanie skryptu 2:
 • - Skrypt wykonuje na bazie danych zapytanie nr 2, patrz punkt „Operacje na bazie danych"
  - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem, id, nazwa i cena każdego dania w osobnym paragrafie (akapicie)
 • Działanie skryptu 3:
 • - Skrypt wykonuje na bazie danych zmodyfikowane zapytanie nr 2. Dane są pobrane dla napojów
  - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem, id, nazwa i cena każdego napoju w osobnym paragrafie

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB


UWAGA: Po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL jako przeglądarka.txt. Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: kulinaria.php, kwerenda1.png, kwerenda2.png, kwerenda3.png, kwerenda4.png, kwerendy.txt, menu.jpg, przeglądarka.txt, styl4.css, zad4.jpg, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 • operacje na bazie danych,
 • witryna internetowa,
 • styl CSS witryny internetowej,
 • skrypt połączenia z bazą.
PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.