E.14-05-19.01
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową witryny z bazą grzybów. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię oraz program do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum .ZIP o nazwie pliki5.zip zabezpieczone hasłem @grzYbY
Archiwum należy rozpakować
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Po skończonej pracy wyniki zapisz w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na obrazie 1.
Obraz 1

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:
 • Utwórz nową bazę danych o nazwie dane2
 • Do bazy zaimportuj tabele z pliku dane2.sql z rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie PNG i nazwij import. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie danych.Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt w folderze z numerem PESEL. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania zapytań. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1,kw2,kw3,kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
 • -Zapytanie 1: wybierające jedynie pola nazwa oraz potoczna z tabeli grzyby jedynie dla grzybów jadalnych
  -Zapytanie 2: wybierające jedynie pola nazwa i potoczna z tabeli grzyby oraz odpowiadające im potoczna nazwa z tabeli rodzina jedynie dla grzybów, do których przypisana jest potrawa sos
  -Zapytanie 3: wybierające jedynie pola nazwa_pliku oraz potoczna z tabeli grzyby
  -Zapytanie 4: dodające do tabeli rodzina pole opis typu tekstowego
Witryna internetowa
Obraz 2. Witryna internetowa. Kursor został ustawiony na drugim obrazie, zmienił się kolor obramowania oraz został wyświetlony tekst "kania"

Przygotowanie grafiki:
 • Obraz borowik.jpg należy skopiować do nowego pliku i nazwać borowik-miniatura.jpg (powstają dwa pliki borowik.jpg i borowik-miniatura.jpg). Obraz borowik-miniatura należy przeskalować do rozmiaru 100px szerokości na 75px wysokości
Cechy witryny:
 • Składa się ze strony o nazwie grzyby.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: "Grzybobranie"
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl5.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: na górze dwa bloki: miniatury oraz tytułowy, poniżej kolejne dwa bloki: lewy i prawy, poniżej stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, zgodnie z obrazem 2
 • Zawartość bloku miniatury:
  1. borowik-miniatura.jpg z tekstem alternatywnym "Grzybobranie" opisany jest on odnośnikiem, który prowadzi do obrazu borowik.jpg
 • Zawartość bloku tytułowego:
  1. Nagłówek pierwszego stopnia o treści: "Idziemy na grzyby!"
 • Zawartość bloku lewego:
  1. Skrypt nr. 1
 • Zawartość bloku prawego:
  1. Nagłówek drugiego stopnia o treści: "Grzyby jadalne"
  2. Skrypt nr. 2
  3. Nagłówek drugiego stopnia o treści: "Polecamy do sosów"
  4. Skrypt nr. 3
 • Zawartosć stopki:
  1. Akapit (pragraf) o treści "Autor", dalej wstawiony numer PESEL zdającego
CSS witryny internetowej
styl5.css zawiera foramtowanie:
 • Domyślne dla całej stront: krój czcionki Verdana
 • Dla bloku miniatury: kolor tła Sienna, wysokość 100px, szerokość 20%
 • Dla bloku tytułowego: kolor tła Sienna, pomarańczowy kolor czcionki, wysokość 100px, szerokość 80%
 • Dla bloku lewego: kolor tła BluryWood, wysokość 700px, szerokość 70%
 • Dla bloki prawego: kolor tła BluryWood, wysokośc 700px, szerokośc 30%
 • Dla stopki: kolor tła Sienna, pomarańczowy kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka
 • Dla selektora obrazu: marginesy zewnętrzne 7px, marginesy wewnętrzne 5px, obramowanie linią ciągłą o kolorze RosyBrown
 • W momencie najechania kursorem na obraz zmienia się kolor obramowania na Maroon
Połączenie z bazą
Wymagania dotyczące skryptów:
 • Zapisany w języku PHP
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użtykownik root bez hasła, baza danych o nazwie dane2
 • Na końcu działania skrypyt zamyka połączenie z serwerem
 • Działanie skryptu nr. 1:
  1. Wysyła do bazy zapytanie 3
  2. Wartości wzrócone zapytaniem: nazwa pliku i nazwa potoczna wykorzystane są do wstawienia obrazu, w ten sposób, że nazwa pliku jest źródłem obrazu, a nazwa potoczna jest tytułem wyświetlanym jako dymek gdy mysz najedzie na element (patrz obraz 2). W ten sposób skrypy wyświetla kolejne obrazy, których nazwy plików zostały wzrócone zapytaniem
 • Działanie skryptu nr. 2:
  1. Wysyła do bazy zapytanie nr. 2
  2. Kolejne wiersze są wyświetlane w osobnych akapitach w formacie [nazwa] ([nazwa potoczna])
 • Działanie skryptu nr. 3:
  1. Wysyła do bazy zapytanie 2
  2. W liście numerowanej (uporządkowanej) wyświetla kolejne wiersze w formacie [nazwa]([nazwa potoczna]), rodzina: [nazwa rodziny]

Reszta treści już wkrótce

PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.